Daily Archives: April 24, 2016

1.39 katham na gyEyam asmAbhi:

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Chapter 1

<< Chapter 1 Verse 38

SlOkam – Original

katham na gyEyam asmAbhi: pApAdh asmAn nivarthithum |
kula kshaya krutham dhOsham prapaSyadhbhir janArdhana ||

word-by-word meaning (based on puththUr krishNamAchArya swAmy’s thamizh translation)

janArdhana – Oh janArdhana!
kula kshaya krutham dhOsham – ill-deeds arising out of vanquishing of the race
prapaSyadhbhi: – those who can clearly see
asmAbhi: – us
asmAth pApAth – the aforementioned two types of sins
nivarthithum – to avoid
katham na gyEyam – how can we not know it?

Simple Translation (based on puththUr krishNamAchArya swAmy’s thamizh translation)

Oh janArdhana! since we can clearly see ill-deeds arising out of vanquishing of the race, how can we not know to avoid the aforementioned two types of sins?

Rendering based on ALkoNdavilli gOvindhAchArya swAmy’s English translation of gIthA bhAshyam

How should we ourselves, therefore, not know to avoid this sin (treachery, etc.) knowing as we do the hazard, the extinction of a race must run?

>> Chapter 1 verse 40

archived in http://githa.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.

1.38 yadhyapi EthE na paSyanthi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Chapter 1

<< Chapter 1 Verse 37

SlOkam – Original

yadhyapi EthE na paSyanthi lObhOpahatha chEthasa: |
kula kshaya krutham dhOsham mithra drOhE cha pAthakam ||

word-by-word meaning (based on puththUr krishNamAchArya swAmy’s thamizh translation)

lObhOpahatha chEthasa: – having unintelligent mind due to greed for kingdom
EthE – these dhuryOdhana et al
kula kshaya krutham dhOsham – sins acquired for vanquishing the race
mithra dhrOhE pAthakam cha – sins acquired for betraying friends
yadhyapi na paSyanthi – have not realised it

Simple Translation (based on puththUr krishNamAchArya swAmy’s thamizh translation)

These dhuryOdhana et al having unintelligent mind due to greed for kingdom, have not realised about the sins acquired for vanquishing the race and for betraying friends.

Rendering based on ALkoNdavilli gOvindhAchArya swAmy’s English translation of gIthA bhAshyam

Hearts overrun with greed, it is thus they that fail to perceive the danger entailed by extinction of their race, nor do they realise the treachery involved in the betrayal of friends.

>> Chapter 1 verse 39

archived in http://githa.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org