Category Archives: Simple

10.23 rudhrANAm SankaraS chAsmi

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Chapter 10

<< Chapter 10 verse 22

SlOkam – Original

rudhrANAm SankaraS chAsmi viththESO yaksharakshasAm |
vasUnAm pAvakaS chAsmi mEru: SikhariNAm aham ||

word-by-word meaning (based on puththUr krishNamAchArya swAmy’s thamizh translation)

rudhraNAm – among the 11 rudhras
Sankara cha asmi – I am Siva (who is their leader).
yaksha rakshasAm – among yakshas and rAkshsasas
viththESa: (asmi) – I am kubEra (the presiding deity for wealth).
vasUnAm – among the 8 vasus
pAvaka: cha asmi – I am pAvaka (who is the best).
SikariNAm – among the mountains which have amazing peaks
mEru: (asmi) – I am mEru.

Simple Translation (based on puththUr krishNamAchArya swAmy’s thamizh translation)

Among the 11 rudhras, I am Siva (who is their leader). Among yakshas and rAkshsasas, I am kubEra (the presiding deity for wealth). Among the 8 vasus, I am pAvaka (who is the best). Among the mountains which have amazing peaks, I am mEru.

Rendering based on ALkoNdavilli gOvindhAchArya swAmy’s English translation of gIthA bhAshyam

‘Of the Rudras, I am Śankara; of the Yakshas and Rakshas, I am Vitteśa; of the Vasus, I am Pāvaka; of the mountains, I am Meru.’

Of the eleven Rudras1, I am Śankara; of the Yakshas and Rakshas, I am Vitteśa=(lit: the Lord of Riches)= Vaiśravaṇa=Kubera.

Of the eight Vasus2, I am Pāvaka.

Among the mountains crowned with peaks, I am Meru.

>> Chapter 10 verse 24

archived in http://githa.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.

  1. Vāyu: Pur (1) Ajaikapād, a (2) Ahvi-bradhna, (3) Hara, (4) Nir-ṛita, (5) Īśvara, (6) Bhuvana, (7) Angarāka (8) Ardha-ketu, (9) Mṛityu, (10) Sarpa, (11) Kapālin.
  2. (1) Apa, (2)Dhruva, (3) Soma, (4) Dhava, (5) Anila, (6) Anala or Pāvaka, (7) Pratyūsha, (8) Prabhāsa. (See Vish: Pur:).

10.22 vEdhAnAm sAmavEdhO’smi

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Chapter 10

<< Chapter 10 verse 21

SlOkam – Original

vEdhAnAm sAmavEdhO’smi dhEvAnAm asmi vAsava: |
indhriyANAm manaS chAsmi bhUthAnAm asmi chEthanA ||

word-by-word meaning (based on puththUr krishNamAchArya swAmy’s thamizh translation)

vEdhAnAm – among vEdhams
sAma vEdha: asmi – I am sAma vEdham (which is the best)
dhEvAnAm – among dhEvathAs (celestial beings)
vAsava asmi – I am indhra (the best among them)
indhriyANAm – among the eleven senses
mana: cha asmi – I am the mind (which is the best).
bhUthAnAm – for the creatures with intelligence
chEthAnA asmi – I am their intelligence.

Simple Translation (based on puththUr krishNamAchArya swAmy’s thamizh translation)

I am sAma vEdham (which is the best) among vEdhams; among dhEvathAs, I am indhra (the best among them); among the eleven senses, I am the mind (which is the best). I am the intelligence in the creatures with intelligence.

Rendering based on ALkoNdavilli gOvindhAchArya swAmy’s English translation of gIthA bhAshyam

‘Of the Vedas, I am Sāma-veda, of the Devas, I am Vāsava (Indra); of the senses, I am manas; of the beings, I am intelligence.’

I am the Sāma-veda, the chief among the four Vedas, Rik, Yajus, Sāma and Atharvaṇa; of the devas (celestials), I am Indra. Of the eleven senses1, the chief manas, I am. Of the beings (or living things) I am intelligence (chetanā), i.e., what is intelligence in them, I am that.

>> Chapter 10 verse 23

archived in http://githa.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.

  1. The five organs of perception, the five organs of action, and the manas=11. Vide Table, p: 257-258.