10.22 vEdhAnAm sAmavEdhO’smi

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Chapter 10

<< Chapter 10 verse 21

SlOkam – Original

vEdhAnAm sAmavEdhO’smi dhEvAnAm asmi vAsava: |
indhriyANAm manaS chAsmi bhUthAnAm asmi chEthanA ||

word-by-word meaning

vEdhAnAm – among vEdhams
sAma vEdha: asmi – I am sAma vEdham (which is the best)
dhEvAnAm – among dhEvathAs (celestial beings)
vAsava asmi – I am indhra (the best among them)
indhriyANAm – among the eleven senses
mana: cha asmi – I am the mind (which is the best).
bhUthAnAm – for the creatures with intelligence
chEthAnA asmi – I am their intelligence.

Simple Translation

I am sAma vEdham (which is the best) among vEdhams; among dhEvathAs, I am indhra (the best among them); among the eleven senses, I am the mind (which is the best). I am the intelligence in the creatures with intelligence.

Rendering based on ALkoNdavilli gOvindhAchArya swAmy’s English translation of gIthA bhAshyam

‘Of the Vedas, I am Sāma-veda, of the Devas, I am Vāsava (Indra); of the senses, I am manas; of the beings, I am intelligence.’

I am the Sāma-veda, the chief among the four Vedas, Rik, Yajus, Sāma and Atharvaṇa; of the devas (celestials), I am Indra. Of the eleven senses[1. The five organs of perception, the five organs of action, and the manas=11. Vide Table, p: 257-258.], the chief manas, I am. Of the beings (or living things) I am intelligence (chetanā), i.e., what is intelligence in them, I am that.

>> Chapter 10 verse 23

archived in http://githa.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.