9.16 aham krathur aham yagya:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 9 << Chapter 9 verse 15 SlOkam – Original aham krathur aham yagya: svadhAham aham aushadham | manthrO’ham aham evAjyam aham agnir aham hutham || word-by-word meaning aham – I am krathu – the yAgam (sacrifice such as jyOthistOmam etc) aham yagya – I … Read more

9.16 ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 9 << Chapter 9 verse 15 Simple ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ svadhāham aham auṣadham mantro ’ham aham evājyam aham agnir ahaṁ hutam ‘I am the kratu, I the yajña, I the svadhā, I the aushadha, I the mantra, I Myself the butter, I the … Read more