గీతార్థ సంగ్రహం – 4

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః గీతార్థ సంగ్రహం << గీతార్థ సంగ్రహం – 3 రెండవ షట్కము (7 – 12 అధ్యాయముల) యొక్క సారాంశం 11 వ శ్లోకం: స్వయాథాత్మ్యం ప్రకృత్యాస్య తిరోధిః శరణాగతిః | భక్త భేదః ప్రబుద్ధస్య శ్రైష్ఠ్యం సప్తమ ఉచ్యతే || నమ్మాళ్వార్ – ఙ్ఞానులలో అగ్రగణ్యులు Listen ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యం: (పుత్తూరు కృష్ణమాచార్య స్వామి తమిళ అనువాదం ఆధారంగా గ్రహించబడినది). సప్తమే … Read more

గీతార్థ సంగ్రహం – 3

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః గీతార్థ సంగ్రహం << గీతార్థ సంగ్రహం – 2   మొదటి షట్కము (1 – 6 అధ్యాయముల) యొక్క సారాంశం 5 వ శ్లోకం అస్థాన స్నేహ కారుణ్య ధర్మాధర్మధియాకులం | పార్థమ్ ప్రపన్నముద్దిశ్య శాస్త్రావతరణం కృతం || Listen   ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యం: (పుత్తూరు కృష్ణమాచార్య స్వామి తమిళ అనువాదం ఆధారంగా గ్రహించబడినది). అస్థాన స్నేహ కారుణ్య ధర్మాధర్మధియా  : సహజముగా … Read more

గీతార్థ సంగ్రహం – 2

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః గీతార్థ సంగ్రహం << గీతార్థ సంగ్రహం – 1 మూడు షట్కముల యొక్క సారాంశం – 2 నుండి 4 వ శ్లోకం 2 వ శ్లోకం: ఙ్ఞాన కర్మాత్మికే నిష్ఠే యోగలక్ష్యే సుసంస్కృతే | ఆత్మానుభూతి సిధ్యర్థే పూర్వ షట్కేన చోదితే || Listen   ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యం: (పుత్తూరు కృష్ణమాచార్య స్వామి తమిళ అనువాదం ఆధారంగా గ్రహించబడినది). సుసంస్కృతే  :   … Read more

గీతార్థ సంగ్రహం – 1

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః గీతార్థ సంగ్రహం భగవధ్గీత యొక్క ఉద్దేశ్యము 1 వ శ్లోకం స్వధర్మ ఙ్ఞాన వైరాగ్య సాధ్య భక్త్యేక గోచరః | నారాయణ పరంబ్రహ్మ గీతా శాస్త్రే సమీరితః ||   Listen ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యం: (పుత్తూరు కృష్ణమాచార్య స్వామి తమిళ అనువాదం ఆధారంగా గ్రహించబడినది). స్వధర్మ ఙ్ఞాన వైరాగ్య సాధ్య భక్త్యేక గోచరః :ఎవరైతే కేవలం భక్తి చేతనే తెలుసుకొనబడుచున్నాడో, అట్టి భక్తి, … Read more