Category Archives: gIthArtha sangraham

ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಮ್ – 4

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಮ್

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಎರಡನೆಯ ಷಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶ


ಶ್ಲೋಕ – 11

ಸ್ವಯಾತಾತ್ಮ್ಯಮ್ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಸ್ಯ ತಿರೋಧಿಃ ಶರಣಾಗತಿಃ ।
ಭಕ್ತ ಭೇದಾಃ ಪ್ರಬುದ್ಧಸ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯಂ ಸಪ್ತಮ ಉಚ್ಯತೇ ॥

Nammazhwar
ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ – ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನಿ

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಸಪ್ತಮೇ – ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಮ್ – ಪರಮಪುರುಷನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ (ಭಗವಂತನೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಸ್ತು)
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ -ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ
ಅಸ್ಯ ತಿರೋಧಿಃ – ಆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಸುಕೆಳೆದಂತಾಗಿದೆ
ಶರಣಾಗತಿಃ – ಶರಣಾಗತಿ
ಭಕ್ತ ಭೇದಃ – ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಬುದ್ಧಸ್ಯ ಸ್ರೈಷ್ಟ್ಯಮ್ – ಜ್ಞಾನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ (ಆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ)
ಉಚ್ಯತೇ – ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ , ಭಗವಂತನೇ ಉಪಾಸನೆಯ ವಸ್ತು, ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕೆಳೆದಂತಾಗಿರುವುದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದರೆ ಆ ಮುಸುಕು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು, ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರು, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ಲೋಕ – 12

ಐಶ್ವರ್‍ಯಾಕ್ಷರಯಾತಾತ್ಮ್ಯ ಭಗವಚ್ಚರಣಾರರ್ಥಿನಾಮ್ ।
ವೇದ್ಯೋಪಾಧೇಯಭಾವಾನಾಮ್ ಅಷ್ಟಮೇ ಭೇದ ಉಚ್ಯತೇ ।।

paramapadhanathan
ಆತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರಿಯೆಂದರೆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಕೇಳಿ


ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಐಶ್ವರ್‍ಯ ಅಕ್ಷರ ಯಾತಾತ್ಮ್ಯ ಭಗವಚ್ಚರಣಾರರ್ಥಿನಾಮ್ – ಮೂರು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್‍ಯಾರ್ಥಿ – ಯಾರು ಈ ಲೌಕಿಕ ಐಶ್ವರ್‍ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆಪಡುತ್ತಾರೋ , ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿ – ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರಲು ಬಯಸುವವನು, ಈ ದೇಹದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದವನು, ಜ್ಞಾನಿ – ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲವನ್ನು ಸೇರುವ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನು
ವೇದ್ಯ ಉಪಾದೇಯ ಭಾವಾನಾಮ್ – ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದುದು
ಭೇದಮ್ – ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ
ಅಷ್ಟಮೇ – ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಉಚ್ಯತೇ – ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂರು ಭಕ್ತರ ವಿಧಗಳನ್ನು ,ಅವು – ಐಶ್ವರ್‍ಯಾರ್ಥಿ – ಯಾರು ಈ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವರೋ, ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿ – ಈ ಲೌಕಿಕ ದೇಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಯಾರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಆನಂದ ಪಡುವರೋ, ಜ್ಞಾನಿ – ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇರಲು ಬಯಸುವವನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ಲೋಕ – 13

ಸ್ವಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವೆ ಪರತ್ವಮ್ ಚ ಮಹಾತ್ಮಾನಾಮ್ ।
ವಿಶೇಷೋ ನವಮೇ ಯೋಗೋ ಭಕ್ತಿರೂಪಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥

world-in-krishna-mouth
ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಸ್ವಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ – ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
ಮನುಷ್ಯತ್ವೇ ಪರತ್ವಮ್ – ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವನು
ಮಹಾತ್ಮಾನಾಮ್ ವಿಶೇಷಃ – ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ (ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮ)
ಭಕ್ತಿರೂಪ ಯೋಗಃ – ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉಪಾಸನೆ

ನವಮೇ – ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ – ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಅವನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಇರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತೆ, ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ (ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳು) ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉಪಾಸನೆ – ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ಲೋಕ – 14

ಸ್ವಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾನಂತ್ಯಕೃತ್ಸ್ನಸ್ವಾಧೀನತಾಮತಿಃ ।
ಭಕ್ತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ವಿವೃಧ್ಯಾರ್ಥಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾ ದಶಮೋದಿತಾ ॥

bhagavan

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಾ – ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವುದು [ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು]
ಸ್ವಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ಅನಂತ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನ ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಮತಿಃ – ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅಮಿತವಾದ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅವನನ್ನು ಅರಿತಿರುವುದು
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ವಿವರವಾಗಿ/ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ
ದಶಮೋಧಿತ – ಹತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವುದು [ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು] ಅಮಿತವಾದ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು , ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು – ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ಲೋಕ – 15

ಏಕಾದಶೇ ಸ್ವಯಾತಾತ್ಮ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾವಲೋಕನಮ್ ।
ದತ್ತಮುಕ್ತಂ ವಿಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೋರ್ಭಕ್ತ್ಯೇಕೋಪಾಯತಾ ತಥಾ ॥

viswarupam

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಏಕಾದಶೇ – ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಯಾತಾತ್ಮ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅವಲೋಕನಮ್ – ಅವನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಲು (ಅರಿಯಲು) ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಗಳು
ದತ್ತಮ್ ಉಕ್ತಮ್ – ಅಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
ತಥಾ – ಹಾಗೆಯೇ
ವಿಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೋ – ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯುವುದು, ನೋಡುವುದು, ಸೇರುವುದು ಮುಂತಾದುವುಗಳು
ಭಕ್ತಿ ಏಕ ಉಪಾಯತಾ – ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ
ಉಕ್ತಮ್ – ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲು ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು, ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಸೇರಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ಲೋಕ – 16

ಭಕ್ತೇಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯಮುಪಾಯೋಕ್ತಿರಶಕ್ತಸ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಥಾ ।
ತತ್‌ಪ್ರಕಾರಾಸ್ತ್ವತಿಪ್ರೀತಿರ್ ಭಕ್ತೇ ದ್ವಾದಶ ಉಚ್ಯತೇ ॥

krishna-vidhura
ವಿದುರನು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾಗಿರುವುದು

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಭಕ್ತೇಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯಂ – ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು) ಉಪಾಯ ಉಕ್ತಿಃ  – ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ
ಅಶಕ್ತಾಸ್ಯ – ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು
ಆತ್ಮನಿಷ್ಠಥಾ – ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯಲು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ತತ್‍ಪ್ರಕಾರಾಃ – ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು
ದ್ವಾದಶ ಉಚ್ಯತೇ – ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ , ಭಗವಂತನಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಆತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೆ (ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ) ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು , ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯಲು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವ ಬಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು , ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಮಿತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ :- http://githa.koyil.org/index.php/githartha-sangraham-4/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ –  http://githa.koyil.org
ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.orgಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಮ್ – 3

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಮ್

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ

ಶ್ಲೋಕ – 5

ಅಸ್ಥಾನ ಸ್ನೇಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಧಿಯಾಕುಲಮ್ ।
ಪಾರ್ಥಮ್ ಪ್ರಪನ್ನಮುದ್ಧಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾವತರಣಮ್ ಕೃತಮ್ ॥

githacharya-2

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಅಸ್ಥಾನ ಸ್ನೇಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮದಿಯಾ – ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಬಂಧನದೊಳಪಟ್ಟು , ಅನರ್ಹವಾದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದು (ಆತ್ಮದ ಸಹಜವಾದ ಗುಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ) ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಆಕುಲಮ್ – ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲ್ಪಡು
ಪ್ರಪನ್ನಮ್ – ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ
ಪಾರ್ಥಮ್ ಉದ್ದಿಷ್ಯ – ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು
ಶಾಸ್ತ್ರಾವತರಣಮ್ ಕೃತಮ್ – ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರಂಭವಾಗುವುದು (ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ)


ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಅರ್ಜುನನು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅನರ್ಹ ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಿಲ್ಲದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಇದರಿಂದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು , ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪದೇಶವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. (ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ).

ಶ್ಲೋಕ – 6

ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಗಕರ್ಮೇಹಾಗೋಚರಾ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಧೀಃ ।
ದ್ವಿತೀಯೇ ಸ್ಥಿತಧೀಲಕ್ಷಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತನ್ ಮೋಹಶಾಂತಯೇ ॥

arjun-krishna-2

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮ ಅಸಂಗ ಕರ್ಮ ಈಹಾ ಗೋಚರಾ – ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆತ್ಮ, ಲೌಕಿಕ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಸ್ಥಿತಧೀಲಕ್ಷಾ – ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ (ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ) ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಗುರಿಯಾಗಿ
ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಧೀಃ – ತನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ
ತನ್ ಮೋಹ ಶಾಂತಯೇ – ಅರ್ಜುನನ ಅತಿ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು
ದ್ವಿತೀಯೇ – ಎರಡೆನೆಯ ವಿಭಾಗದ ಎರಡೆನೆಯ ಕಾಂಡ
ಪ್ರೋಕ್ತಾ – ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ


ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ನಿರಂತರವಾದ ಆತ್ಮ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಹೊಂದಿದ ಧರ್ಮಯುಕ್ತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆಯ ಗುರಿ (ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭಾವ) ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಜುನನ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶ್ಲೋಕ – 7

ಅಸಕ್ತ್ಯಾ ಲೋಕರಕ್ಷಾಯೈ ಗುಣೇಶ್ವರೋಪ್ಯ ಕರ್ತೃತಾಮ್ ।
ಸರ್ವೇಷ್ವರೇ ವಾನ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತಾ ತೃತೀಯೇ ಕರ್ಮಕಾರ್ಯತಾ ॥

Sandhyavandanam

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಲೋಕರಕ್ಷಾಯೈ – ಜನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು (ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲವೋ)
ಗುಣೇಶು – ಗುಣಗಳು ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಸತ್ವ (ಪ್ರಶಾಂತತೆ) , ರಜಸ್ (ಉದ್ವೇಗ), ಮತ್ತು ತಮಸ್ (ಅಜ್ಞಾನ)
ಕರ್ತೃತಾಮ್ ಆರೋಪ್ಯ – ಮಾಡುವವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು
ಸರ್ವೇಶ್ವರೇ ವಾ ನ್ಯಸ್ಯ – ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವತನವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು
ಅಸಕ್ತ್ಯಾ – ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದು
ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯತಾ – ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ
ತೃತೀಯೇ ಉಕ್ತಾ – ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದರೆ (ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲವೋ) ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಣಗಳು ಸತ್ವ(ಪ್ರಶಾಂತತೆ) , ರಜಸ್(ಉದ್ವೇಗ) ಮತ್ತು ತಮಸ್(ಅಜ್ಞಾನ). ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶ್ಲೋಕ – 8

ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಸ್ವಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿಃ ಕರ್ಮಣೋಕರ್ಮತಾಸ್ಯ ಚ ।
ಭೇದಾಃ , ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯ ಉಚ್ಯತೇ ॥

krishna-leela

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯೇ – ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಕರ್ಮಣಃ ಅಕರ್ಮತಾ ಉಚ್ಯತೇ – ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು (ಅದು ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) ಜ್ಞಾನಯೋಗವೆಂದೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ಅಸ್ಯ ಭೇದಾಃ ಚ (ಉಚ್ಯತೇ) – ಕರ್ಮಯೋಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ (ಉಚ್ಯತೇ)-ಪರಮ ಜ್ಞಾನದ ವೇಶಿಯಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರಸಂಗಾತ್ – (ಅವನ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಶಗೊಂಡು -ಒಳಗಾಗಿ
ಸ್ವಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿಃ – ಅವನ ಆ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ (ಅವನ ಗುಣಗಳು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ)ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ , ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು (ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ) ಜ್ಞಾನಯೋಗವೆಂದೇ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಭಾಗಗಳನ್ನು , ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನೂ (ಅವನ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು (ನಿರೂಪಿಸಲು)) ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾಗದ ಅವನ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ಲೋಕ – 9

ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಸೌಕರ್‍ಯಮ್ ಶೈಗ್ರ್ಯಮ್ ಕಾಸ್ಚನ ತದ್ವಿಧಾಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರಸ್ಚ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯ ಉಚ್ಯತೇ ॥

antharyami

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ – ಕರ್ಮಯೋಗಮ್
ಸೌಕರ್‍ಯಮ್ – ಪ್ರಾಯೋಗೀಕತೆ
ಶೈಗ್ರ್ಯಮ್ – ಗುರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಲು
ಕಾಸ್ಚನ ತದ್ವಿಧಾಃ – ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳು
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರಃ ಚ – ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು
ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯೇ – ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಉಚ್ಯತೇ – ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪ್ರಾಯೋಗೀಕತೆ , ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಬಗೆ, ಅದರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಶ್ಲೋಕ – 10

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಿಧಿರ್ ಯೋಗೀ ಚತುರ್ಥಾ ಯೋಗಸಾಧನಮ್ ।
ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ವಯೋಗಸ್ಯ ಪಾರಮ್ಯಮ್ ಷಷ್ಠ ಉಚ್ಯತೇ ॥

antharyami

ಕೇಳಿ

ಪದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ವಿಧಿಃ – ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವ ಕ್ರಮ (ಅದರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ – ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವುದು)
ಚತುರ್ಥಾಯೋಗೀ – ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಯೋಗಿಗಳು
ಯೋಗ ಸಾಧನಮ್ – ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ.
ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಃ – ಅಂತಹ ಯೋಗವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಯೋಗಸ್ಯ ಪಾರಮ್ಯಮ್ – ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೇ
ಷಷ್ಠೇ ಉಚ್ಯತೇ – ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.


ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಕ್ರಮ , ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ, ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ -ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ :- http://githa.koyil.org/index.php/githartha-sangraham-3/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ –  http://githa.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org