ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 18 (மோக்ஷோபதேச யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 17 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் இருபத்திரண்டாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பதினெட்டாம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “இறுதியில், அதாவது, பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தில் – அனைத்து செயல்களும் பகவானால் செய்யப்படுகின்றன, ஸத்வ குணம் பின்பற்றப்பட வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய அமைதியான செயல்களின் விளைவாக மோக்ஷத்தைப் பெற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளன. இந்த கீதா சாஸ்த்ரத்தின் ஸாரமான பக்தி மற்றும் ப்ரபத்தியும் … Read more

ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 17 (ச்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 16 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் இருபத்தொன்றாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பதினேழாம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “பதினேழாம் அத்யாயத்தில், சாஸ்த்ரத்தில் விதிக்கப்படாத அனைத்து செயல்களும் அஸுரர்களுக்கு (ஆகையால் அவை பயனற்றது) என்றும் (கொடூரமான இயல்புடையவர்கள்) (இதனால் பயனற்றவை), சாஸ்த்ரத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்கள் குணங்களின் அடிப்படையில் (ஸத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் ஆகிய) மூன்று வெவ்வேறு வழிகளில் உள்ளன என்று … Read more

ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 16 (தைவாஸுர ஸம்பத் விபாக யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 15 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் இருபதாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பதினாறாம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “பதினாறாம் அத்யாயத்தில், மனிதர்களில் தேவ மற்றும் அஸுர என்ற பிரிவுகளை விளக்கிய பிறகு, அடைய வேண்டிய உண்மையைப் பற்றிய ஞானத்தை மற்றும் அவ்வழியைக் கைக்கொள்வதைப் பற்றியும் ஸ்தாபிப்பதற்காக ஆத்மாக்கள் சாஸ்த்ரத்துக்கு வசப்பட்டிருப்பதைப் பற்றிய உண்மை பேசப்படுகிறது” என்று காட்டுகிறார். முக்கிய ச்லோகங்கள் … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 18 (mOkshOpadhESa yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 17 In the twenty second SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of eighteenth chapter saying “At the end, i.e., eighteenth chapter – it is spoken that [all] activities are done by bhagavAn himself, sathva guNam (quality … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 17 (SradhdhAthraya vibhAga yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 16 In the twenty first SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of seventeenth chapter saying “In the seventeenth chapter – it is explained that all activities that are not ordained in SAsthram are for asuras (cruel … Read more

ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 15 (புராண புருஷோத்தம யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 14 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் பத்தொன்பதாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பதினைந்தாம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “பதினைந்தாம் அத்யாயத்தில், புருஷோத்தமனான ஸ்ரீமந்நாராயனைப் பற்றிப் பேசப்பட்டது. அசித்துடன் கூடியிருக்கும் பத்த ஜீவாத்மா, ப்ராக்ருத சரீரத்தில் இருந்து முக்தியடைந்த முக்த ஜீவாத்மா ஆகியோரை விட அவன் சிறந்தவன். ஏனெனில் அவன் அவர்களிடத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் மற்றும் அவர்களை வ்யாபித்திருப்பவன்; அவர்களைத் தாங்குபவன் மற்றும் … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 16 (dhaivAsura sampath vibhAga yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 15 In the twenteeth SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of sixteenth chapter saying “In the sixteenth chapter – after explaining the classification of dhEva (saintly) and asura (cruel) (among the humans) to establish the knowledge … Read more

ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 14 (குணத்ரய விபாக யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 13 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் பதினெட்டாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பதினான்காம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “பதினான்காம் அத்யாயத்தில், ஸத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் இந்த ஸம்ஸாரத்தில் எவ்வாறு பிணைக்கின்றன, அத்தகைய குணங்களின் தன்மைகள் செயல்பாடுகளுக்கு காரணமாக இருப்பது, அத்தகைய குணங்களை அகற்றும் முறை மற்றும் பகவானே மூன்று வகையான பலன்களையும் (இவ்வுலகச் செல்வம், … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 15 (purANa purushOththama yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 14 In the ninteenth SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of fifteenth chapter saying “In the fifteenth chapter – SrIman nArAyaNan who is purushOththama was spoken about. He is better than badhdha jIvAthmA (bound soul) who … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 14 (guNathraya vibhAga yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 13 In the eighteenth SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of fourteenth chapter saying “In the fourteenth chapter – how the three types of qualities namely sathvam, rajas and thamas binds in this samsAram (material realm), … Read more