ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 13 (க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 12 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் பதினேழாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பதின்மூன்றாம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “பதின்மூன்றாம் அத்யாயத்தில், உடலின் தன்மை, ஜீவாத்மாவின் தன்மையை அடைவதற்கான வழிமுறைகள், ஆத்மாவும் உடலும் கட்டுப்பட்டிருப்பதற்கான காரணம் மற்றும் ஆத்மாவை உடலில் இருந்து வேறுபடுத்திப் பார்க்கும் முறை ஆகியவை பேசப்படுகின்றன.” என்று காட்டுகிறார். முக்கிய ச்லோகங்கள் ச்லோகம் 1 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।இத³ம் ஶரீரம் … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 13 (kshEthra kshEthragya vibhAga yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 12 In the seventeenth SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of thirteenth chapter saying “In the thirteenth chapter – the nature of body, the means to attain the nature of jIvAthmA, the cause for bondage (of … Read more

13.34 kshEthrakshEthragyayOr Evam antharam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 13 << Chapter 13 verse 33 SlOkam – Original kshEthrakshEthragyayOr Evam antharam gyAnachakshusha | bhUthaprakruthimOksham cha yE vidhur yAnthi thE param || word-by-word meaning Evam – as explained in this chapter kshEthra kshEthragyayO: antharam – the difference between kshEthra (body) and kshEthragya (soul) bhUtha … Read more

13.34 kṣetra-kṣetrajñayor evam antaraṁ (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 13 << Chapter 13 verse 33 Simple kṣetra-kṣetrajñayor evam antaraṁ jñāna-cakṣuṣā bhūta-prakṛti-mokṣaṁ ca ye vidur yānti te param ‘They attain to the Transcendent, who by the wisdom-eye ken the difference betwixt Kshetra and Kshetrajña, also (do they attain) deliverance from matter manifest.’ Difference=(antaram)=the distinctive … Read more

13.33 yathA prakASayathyEka:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 13 << Chapter 13 verse 32 SlOkam – Original yathA prakASayathyEka: kruthsnam lOkam imam ravi: | kshEthram kshEthrI thathā kruthsnam prakASayathi bhAratha || word-by-word meaning bhAratha – Oh descendant of bharatha clan! Eka: ravi: – the sun imam kruthsnam lOkam – the whole world … Read more

13.33 yathā prakāśayaty ekaḥ (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 13 << Chapter 13 verse 31 Simple yathā prakāśayaty ekaḥ kṛtsnaṁ lokam imaṁ raviḥ kṣetraṁ kṣetrī tathā kṛtsnaṁ prakāśayati bhārata ‘As being single, the Sun illumines all the world, so does the Kshetri, (soul) Bhārata! illumine all the Kshetra, (body).’ The Sun, singly by … Read more

13.32 yathA sarvagatham saukshmyAdh

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 13 << Chapter 13 verse 31 SlOkam – Original yathA sarvagatham saukshmyAdh AkASam nOpalipyathE | sarvathrAvasthithO dhEhE thathAthmA nOpalipyathE || word-by-word meaning AkASam – ether sarvagatham – while prevailing with everything saukshmyAth – being subtle yathA na upalipyathE – not affected by the properties … Read more

13.32 yathā sarva-gataṁ saukṣmyād (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 13 << Chapter 13 verse 30 Simple yathā sarva-gataṁ saukṣmyād ākāśaṁ nopalipyate sarvatrāvasthito dehe tathātmā nopalipyate ‘As, being subtle, the all-pervading ākāśa (space) is soiled not, so is ātma tainted not, though everywhere present in body.’ Ākāśa or space prevails everywhere, and is in … Read more

13.31 anAdhithvAn nirguNathvAth

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 13 << Chapter 13 verse 30 SlOkam – Original anAdhithvAn nirguNathvAth paramAthmAyam avyaya: | SarIrasthO’pi kaunthEya na karOthi na lipyathE || word-by-word meaning kaunthEya – Oh son of kunthI! ayam paramAthmA – this AthmA (which is greater than the body) SarIrastha: – while residing … Read more

13.31 anāditvān nirguṇatvāt (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 13 << Chapter 13 verse 30 Simple anāditvān nirguṇatvāt paramātmāyam avyayaḥ śarīra-stho ’pi kaunteya na karoti na lipyate ‘Beginningless and quality-less, this exhaustless exalted ātma, Kaunteya! acts not; is tainted not, though seated in the body.’ This exalted ātma (=param-ātma) has now been defined … Read more