ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 15 (புராண புருஷோத்தம யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 14 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் பத்தொன்பதாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பதினைந்தாம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “பதினைந்தாம் அத்யாயத்தில், புருஷோத்தமனான ஸ்ரீமந்நாராயனைப் பற்றிப் பேசப்பட்டது. அசித்துடன் கூடியிருக்கும் பத்த ஜீவாத்மா, ப்ராக்ருத சரீரத்தில் இருந்து முக்தியடைந்த முக்த ஜீவாத்மா ஆகியோரை விட அவன் சிறந்தவன். ஏனெனில் அவன் அவர்களிடத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் மற்றும் அவர்களை வ்யாபித்திருப்பவன்; அவர்களைத் தாங்குபவன் மற்றும் … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 15 (purANa purushOththama yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 14 In the ninteenth SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of fifteenth chapter saying “In the fifteenth chapter – SrIman nArAyaNan who is purushOththama was spoken about. He is better than badhdha jIvAthmA (bound soul) who … Read more

15.20 ithi guhyathamam SAsthram

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 15 << Chapter 15 verse 19 SlOkam – Original ithi guhyathamam SAsthram idham uktham mayAnagha | Ethadh budhvA budhdhimAn syAth kruthakruthyaS cha bhAratha || word-by-word meaning anagha – Oh sinless! bhAratha – Oh descendant of bharatha! ithi – in this manner idham – this … Read more

15.20 iti guhya-tamaṁ śāstram (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 15 << Chapter 15 verse 19 Simple iti guhya-tamaṁ śāstram idam uktaṁ mayānagha etad buddhvā buddhimān syāt kṛta-kṛtyaś ca bhārata ‘Thus is this most Occult Science unfolded by Me, O Sinless! Knowing it Bhārata! one shall become wise and shall have accomplished all his … Read more

15.19 yO mAm Evam asammUdO

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 15 << Chapter 15 verse 18 SlOkam – Original yO mAm Evam asammUdO jAnAthi purushOththamam | sa sarvavidh bhajathi mAm sarvabhAvEna bhAratha || word-by-word meaning bhAratha – Oh descendant of bharatha clan! ya: – one Evam – in this manner purushOththamam – as the … Read more

15.19 yo mām evam asammūḍho (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 15 << Chapter 15 verse 18 Simple yo mām evam asammūḍho jānāti puruṣottamam sa sarva-vid bhajati māṁ sarva-bhāvena bhārata ‘Thus, whoso wise (man), Bhārata! knows Me as the Purushottama, knows all and serves Me in every manner.’ Whoso, grown wise, knows Me as the … Read more

15.18 yasmAth ksharam athItho’ham

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 15 << Chapter 15 verse 17 SlOkam – Original yasmAth ksharam athItho’ham aksharAdh api chOththama: | athO’smi lOkE vEdhE cha prathitha: puruṣhOththama: || word-by-word meaning aham – I yasmAth – since ksharam – kshara purusha (bound souls) athItha: – surpassing aksharAth api – than … Read more

15.18 yasmāt kṣaram atīto ’ham (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 15 << Chapter 15 verse 17 Simple yasmāt kṣaram atīto ’ham akṣarād api cottamaḥ ato ’smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ ‘Since I do surpass the Kshara and even do excel the Akshara, I am reputed as Purushottama both in the Smṛitis and the … Read more

15.17 uththama: purushas thvanya:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 15 << Chapter 15 verse 16 SlOkam – Original uththama: purushas thvanya: paramAthmEthyudhAhrutha: | yO lOkathrayam AviSya bibharthyavyaya ISvara: || word-by-word meaning ya:thu – one who is lOka thrayam – three types of entities [of the world] viz achith (matter), badhdha jIvAthmAs (bound souls) … Read more

15.17 uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 15 << Chapter 15 verse 16 Simple uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ paramātmety udāhṛtaḥ yo loka-trayam āviśya bibharty avyaya īśvaraḥ ‘But the Soul Paramount is Another, who is proclaimed as Paramātma, Who —the Infinite, the King,— penetrates all the three worlds and sustains (them).’ But … Read more