ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 16 (தைவாஸுர ஸம்பத் விபாக யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 15 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் இருபதாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பதினாறாம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “பதினாறாம் அத்யாயத்தில், மனிதர்களில் தேவ மற்றும் அஸுர என்ற பிரிவுகளை விளக்கிய பிறகு, அடைய வேண்டிய உண்மையைப் பற்றிய ஞானத்தை மற்றும் அவ்வழியைக் கைக்கொள்வதைப் பற்றியும் ஸ்தாபிப்பதற்காக ஆத்மாக்கள் சாஸ்த்ரத்துக்கு வசப்பட்டிருப்பதைப் பற்றிய உண்மை பேசப்படுகிறது” என்று காட்டுகிறார். முக்கிய ச்லோகங்கள் … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 16 (dhaivAsura sampath vibhAga yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 15 In the twenteeth SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of sixteenth chapter saying “In the sixteenth chapter – after explaining the classification of dhEva (saintly) and asura (cruel) (among the humans) to establish the knowledge … Read more

16.24 thasmAch chAsthram pramANam thE

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 16 << Chapter 16 Verse 23 SlOkam – Original thasmAch chAsthram pramANam thE kAryAkAryavyavasthithau | gyAthvA SAsthravidhAnOktham karma karthum ihArhasi || word-by-word meaning thasmAth – Thus thE – for you kArya akArya vyavasthithau – to determine what is to be pursued and what is … Read more

16.24 tasmāc chāstraṁ pramāṇaṁ te (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 16 << Chapter 16 Verse 23 Simple tasmāc chāstraṁ pramāṇaṁ te kāryākārya-vyavasthitau jñātvā śāstra-vidhānoktaṁ karma kartum ihārhasi ‘Hence thy Authority is Śāstra, to judge what is duty and not. Knowing what Śāstra’s canons teach and do enjoin, it is now for thee to act.’ … Read more

16.23 ya: SAsthravidhim uthsrujya

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 16 << Chapter 16 Verse 22 SlOkam – Original ya: SAsthravidhim uthsrujya varthathE kAmakAratha: | na sa sidhdhim avApnOthi na sukham na parAm gathim || word-by-word meaning ya: – One who SAsthra vidhim – my orders of vEdham uthsrujya – discarding kAma kAratha: varthathE … Read more

16.23 yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 16 << Chapter 16 Verse 22 Simple yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ na sa siddhim avāpnoti na sukhaṁ na parāṁ gatim ‘Whoso discarding Śāstra’s rubric, freely roams at will, he attains not to perfection, nor happiness nor Highest Goal.’ Śāstra = Vedas (= the … Read more

16.22 Ethair vimuktha: kaunthEya

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 16 << Chapter 16 Verse 21 SlOkam – Original Ethair vimuktha: kaunthEya thamOdhvArais thribhir nara: | AcharathyAthmana: SrEyas thathO yAthi parAm gathim || word-by-word meaning kaunthEya – Oh son of kunthI! thamO dhvArai: – the cause of darkness (i.e., misunderstanding about me) Ethai: thribhi: … Read more

16.22 etair vimuktaḥ kaunteya (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 16 << Chapter 16 Verse 21 Simple etair vimuktaḥ kaunteya tamo-dvārais tribhir naraḥ ācaraty ātmanaḥ śreyas tato yāti parāṁ gatim ‘The man, Kaunteya! who, from these triple dark portals, is rescued, works for soul’s good; thence to the Highest End doth he wend.’ The … Read more

16.21 thrividham narakasyEdham

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 16 << Chapter 16 Verse 20 SlOkam – Original thrividham narakasyEdham dhvAram nASanam Athmana: | kAma: krOdhas thathA lObhas thasmadhEthath thrayam thyajEth || word-by-word meaning kAma: – lust krOdha: – anger thathA lObha: – greed Ethath – these narakasya – the hell of demoniac … Read more

16.21 tri-vidhaṁ narakasyedaṁ (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 16 << Chapter 16 Verse 20 Simple tri-vidhaṁ narakasyedaṁ dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ kāmaḥ krodhas tathā lobhas tasmād etat trayaṁ tyajet ‘Triple is this door to Naraka, compassing souls’ ruin: lust, wrath and greed. Hence shun this triad.’ The Non-divine (=āsura) nature is itself the … Read more