ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 11 (விச்வரூப தர்சன யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 10 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் பதினைந்தாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பதினொன்றாம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “பதினொன்றாம் அத்தியாயத்தில், பகவானைக் காண்பதற்கான தெய்வீகக் கண்கள் (அர்ஜுனனுக்கு பகவானால்) கொடுக்கப்பட்டது என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், பக்தி ஒன்றே அந்த பகவானைப் பார்த்தல், அடைதல் போன்றவற்றுக்கு ஒரே வழி என்றும் கூறப்படுகிறது.” என்று காட்டுகிறார். முக்கிய ச்லோகங்கள் ச்லோகம் 1 அர்ஜுன … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 11 (viSvarUpa dharSana yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 10 In the fifteenth SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of eleventh chapter saying “In the eleventh chapter, it is said that the divine eyes to see bhagavAn truly were given (to arjuna by krishNa). Similarly, … Read more

11.55 mathkarmakrun mathparamO

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 11 << Chapter 11 verse 54 SlOkam – Original mathkarmakrun mathparamO madhbhaktha: sangavarjitha: | nirvaira: sarvabhUthEshu ya: sa mAmEthi pANdava | word-by-word meaning pANdava! – Oh son of pANdu! math karma kruth – engaging in karma as part of worshipping me math parama: – … Read more

11.55 mat-karma-kṛn mat-paramo (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 11 << Chapter 11 verse 54 Simple mat-karma-kṛn mat-paramo mad-bhaktaḥ saṅga-varjitaḥ nirvairaḥ sarva-bhūteṣu yaḥ sa mām eti pāṇḍava ‘Doing work for Me, having Me as Aim, being My votary, weaned from attachments, and exempt, Pāṇḍava! from hating any one, he cometh unto Me.’ Mat-karma-kṛit= … Read more

11.54 bhakthyA thvananyayA Sakya

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 11 << Chapter 11 verse 53 SlOkam – Original bhakthyA thvananyayA Sakya aham Evam vidhO’rjuna | gyAthum dhrashtum cha thathvEna pravEshtum cha paranthapa || word-by-word meaning paranthapa! arjuna! – Oh arjuna who torments the enemies! aham – I ananyayA bhakthyA thu – only by … Read more

11.54 bhaktyā tv ananyayā śakya (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 11 << Chapter 11 verse 53 Simple bhaktyā tv ananyayā śakya aham evaṁ-vidho ’rjuna jñātuṁ draṣṭuṁ ca tattvena praveṣṭuṁ ca paran-tapa ‘By Bhakti alone, Arjuna! —exclusive— am I possible to be thus —in essence— seen and known and penetrable, Parantapa!’ By Vedas, includes teaching … Read more

11.53 nAham vEdhair na thapasA

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 11 << Chapter 11 verse 52 SlOkam – Original nAham vEdhair na thapasA na dhAnEna na chejyayA | Sakya EvamvidhO dhrashtum drushtavAn asi mAm yathA || word-by-word meaning mAm yathA dhrushtavAn asi – How you have seen me Evam vidha – in that manner … Read more

11.53 nāhaṁ vedair na tapasā (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 11 << Chapter 11 verse 52 Simple nāhaṁ vedair na tapasā na dānena na cejyayā śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ dṛṣṭavān asi māṁ yathā ‘Not by Vedas, not by austere penances, not by gifts, not by sacrifices, am I to be so easily seen as Thou … Read more

11.52 sudhurdharSam idham rUpam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 11 << Chapter 11 verse 51 SlOkam – Original SrI bhagavAn uvAcha sudhurdharSam idham rUpam dhrushtavAn asi yan mama | dhevA’pyasya rUpasya nithyam dharSanakAṅkshiNa: || word-by-word meaning SrI bhagavAn uvAcha – SrI bhagavAn said mama idham yath rUpam – this form of mine which … Read more

11.52 su-durdarśam idaṁ rūpaṁ (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 11 << Chapter 11 verse 51 Simple śrī-bhagavān uvāca su-durdarśam idaṁ rūpaṁ dṛṣṭavān asi yan mama devā apy asya rūpasya nityaṁ darśana-kāṅkṣiṇaḥ Śrī Kṛishṇa answered: ‘That, My Form, that thou hast seen, is most hard to see. Even Devas do ever long to see … Read more