ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 12 (பக்தி யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 11 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் பதினாறாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பன்னிரண்டாம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “பன்னிரண்டாம் அத்யாயத்தில், ஆத்ம உபாஸனத்துடன் ஒப்பிடும் போது பக்தி யோகத்தின் மேன்மை, அத்தகைய பக்தியை வளர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள், அத்தகைய பக்தியில் ஈடுபட முடியாத ஒருவருக்கு ஆத்மானுபவத்தில் ஈடுபடுவது. கர்ம யோகத்தில் ஈடுபடுவதற்குத் தேவையான குணங்களின் வகைகள், மற்றும் பகவான் தன் பக்தர்களிடம் … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 12 (bhakthi yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 11 In the sixteenth SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of twelfth chapter saying “In the twelfth chapter, greatness of bhakthi yOgam towards bhagavAn in comparison to Athma upAsanam (engaging in pursuing one’s own AthmA), explanation … Read more

12.20 yE thu dharmyAmrutham idham

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 12 << Chapter 12 verse 19 SlOkam – Original yE thu dharmyAmrutham idham yathOktham paryupAsathE | SradhdadhAnA mathparamA bhakthAs thE’thīva mE priyA: || word-by-word meaning yE thu – those who dharmyAmrutham idham – this bhakthi yOgam which is the prApakam (means) and prApyam (goal) … Read more

12.20 ye tu dharmāmṛtam idaṁ (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 12 << Chapter 12 verse 19 Simple ye tu dharmāmṛtam idaṁ yathoktaṁ paryupāsate śraddadhānā mat-paramā bhaktās te ’tīva me priyāḥ ‘Whoso, in fervid faith, with Me as Hope, devote themselves to this Holy Blissful Way, as set forth (above) are Bhaktas exceedingly dear to … Read more

12.19 thulyanindhAsthuthir maunI

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 12 << Chapter 12 verse 18 SlOkam – Original thulyanindhAsthuthir maunI santhushtO yEna kEnachit | anikEtha: sthiramathir bhakthimAn mE priyO nara: || word-by-word meaning thulya nindhA sthuthi: – being equal towards praise and blame maunI – being silent (while others praise or blame him) … Read more

12.19 tulya-nindā-stutir maunī (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 12 << Chapter 12 verse 18 Simple tulya-nindā-stutir maunī santuṣṭo yena kenacit aniketaḥ sthira-matir bhaktimān me priyo naraḥ ‘Unto praise and blame the same; silent; with anything satisfied; not home-tied; mind-steady; that man of Bhakti is dear to Me.’ The absence of hate towards … Read more

12.18 sama: Sathrau cha mithrE cha

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 12 << Chapter 12 verse 17 SlOkam – Original sama: Sathrau cha mithrE cha thathA mAnApamAnayO: | SIthOshNasukhadhu:khEshu sama: sangavivarjitha: || word-by-word meaning Sathrau cha mithrE cha sama: – being equal towards the foe (who is nearby) and friend thathA – in the same … Read more

12.18 samaḥ śatrau ca mitre ca (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 12 << Chapter 12 verse 17 Simple samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu samaḥ saṅga-vivarjitaḥ ‘Unto friend and foe, equal; likewise to glory and shame; to heat and cold, pleasure and pain, equal; from attachment, exempt;’ >> Chapter 12 verse 19 archived … Read more

12.17 yO na hrushyathi na dhvEshti

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 12 << Chapter 12 verse 16 SlOkam – Original yO na hrushyathi na dhvEshti na SOchathi na kAnkshathi | SubhASubhaparithyAgI bhakthimAn ya: sa mE priya: || word-by-word meaning ya: na hrushyathi – that karma yOga nishta (karma yOga practitioner) who does not become joyful … Read more

12.17 yo na hṛṣyati na dveṣṭi (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 12 << Chapter 12 verse 16 Simple yo na hṛṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati śubhāśubha-parityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ ‘Who exults not, hates not, grieves not, craves not, the renouncer of good and evil, that Bhakta is dear to Me.’ The … Read more