ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் – அத்யாயம் 14 (குணத்ரய விபாக யோகம்)

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் << அத்யாயம் 13 கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் பதினெட்டாம் ச்லோகத்தில், ஆளவந்தார் பதினான்காம் அத்யாயத்தின் கருத்தை, “பதினான்காம் அத்யாயத்தில், ஸத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் இந்த ஸம்ஸாரத்தில் எவ்வாறு பிணைக்கின்றன, அத்தகைய குணங்களின் தன்மைகள் செயல்பாடுகளுக்கு காரணமாக இருப்பது, அத்தகைய குணங்களை அகற்றும் முறை மற்றும் பகவானே மூன்று வகையான பலன்களையும் (இவ்வுலகச் செல்வம், … Read more

Essence of SrI bhagavath gIthA – Chapter 14 (guNathraya vibhAga yOga)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Essence of SrI bhagavath gIthA << Chapter 13 In the eighteenth SlOkam of gIthArtha sangraham, ALavandhAr explains the summary of fourteenth chapter saying “In the fourteenth chapter – how the three types of qualities namely sathvam, rajas and thamas binds in this samsAram (material realm), … Read more

14.27 brahmaNO hi prathishtAham

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 14 << Chapter 14 verse 26 SlOkam – Original brahmaNO hi prathishtAham amruthasyAvyayasya cha | SASvathasya cha dharmasya sukhasyaikAnthikasya cha || word-by-word meaning hi – this is because aham – I am amruthaya – immortal avyayasya cha – imperishable brAhmaNa: – for self realisation … Read more

14.27 brahmaṇo hi pratiṣṭhāham (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 14 << Chapter 14 verse 26 Simple brahmaṇo hi pratiṣṭhāham amṛtasyāvyayasya ca śāśvatasya ca dharmasya sukhasyaikāntikasya ca ‘I indeed am the Support of brahma (=soul), the eternal and infinite, and of the eternal Dharma; and of the absolute Bliss.’ Hi=Indeed: inasmuch as when by … Read more

14.26 mAm cha yo’vyabhichArENa

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 14 << Chapter 14 verse 25 SlOkam – Original mAm cha yo’vyabhichArENa bhakthiyOgEna sEvathE | sa guNAn samathIthyaithAn brahmabhUyAya kalpathE || word-by-word meaning ya: – one mAm – me avyabhichArENa bhakthi yOgEna cha – with bhakthi yOga (along with its limbs) which does not … Read more

14.26 māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 14 << Chapter 14 verse 25 Simple māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa bhakti-yogena sevate sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate ‘And whoso serves Me with unerring Bhakti-yoga, surmounts these qualities and is fit to become like Brahm.’ Not by mere reflection over the matter-soul distinction, in … Read more

14.25 mAnAvamAnayOs thulyas

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 14 << Chapter 14 verse 24 SlOkam – Original mAnAvamAnayOs thulyas thulyO mithrAripakshayO: | sarvArambhaparithyAgI guNAthItha: sa uchyathE || word-by-word meaning mAna avamAnayO: thulya: – treating equally when others honour and insult mithra ari pakshayO: thulya: – treating equally friends and foes sarva Aramba … Read more

14.25 mānāpamānayos tulyas (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 14 << Chapter 14 verse 24 Simple mānāpamānayos tulyas tulyo mitrāri-pakṣayoḥ sarvārambha-parityāgī guṇātītaḥ sa ucyate ‘Equal-minded for honour or ignominy; the same towards friends and foes; retired from all effort; —such an one is called the surmounter of the qualities.’ Sama=Equal=Keeping the mind (or … Read more

14.24 samadhu:khasukha: svastha:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 14 << Chapter 14 verse 23 SlOkam – Original samadhu:khasukha: svastha: samalOshtASmakAnchana: | thulyapriyApriyO dhIras thulyanindhAtmasaṁsthuthi: || word-by-word meaning sama dhu:kha sukha: – (one) who considers grief and joy equally svastha: – who is engaged in the soul (self) only sama lOshtASma kAnchana: – … Read more

14.24 sama-duḥkha-sukhaḥ sva-sthaḥ (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 14 << Chapter 14 verse 23 Simple sama-duḥkha-sukhaḥ sva-sthaḥ sama-loṣṭāśma-kāñcanaḥ tulya-priyāpriyo dhīras tulya-nindātma-saṁstutiḥ ‘Equal in grief and joy; self-centred[1. Editor’s note: This phrase has a negative meaning suggesting “selfish” in modern English usage based on identification with the body, but Sri Govindacharya explains in … Read more